Sosiaaliala ja lastensuojelu ovat olleet viimeiset vuodet valtavien muutospaineiden kohteena. Lastensuojelun perhetyössä muutokset näkyvät kasvavina asiakasmäärinä ja henkilöstön työnkuvan laajentumisena ja muuttumisena. Totuttuja työtapoja ja hyväksikin koettuja toimintamalleja joudutaan tarkastelemaan uudestaan. Tehokkuus-, tulos- ja laatuodotukset ovat vahvasti esillä toimivaan vuorovaikutukseen ja asiakkaan luottamukseen pohjautuvassa työssä. Työntekijöiden tinkimättömyys oman työn laatua kohtaan on ihailtavaa, asiat halutaan tehdä hyvin ja oikein. Odotuksien koetaan usein olevan ristiriidassa suhteessa käytössä oleviin resursseihin ja työn kuormittavuuteen. Henkilöstö venyy oman työtaakkansa edessä ja muutosprosessin keskellä. Henkilöstön ja johdon tukemista muutosprosessin keskellä ei saisi unohtaa. Tilanteen selkiyttäminen ja tarkastelu auttavat prosessin eteenpäinviemisessä ja onnistumisessa. Muutoksen Neljä Huonetta® työpajat selkeyttävät organisaation, johdon ja työyhteisön toimintaa prosessin keskellä. Työpajat soveltuvat hyvin käytettäväksi myös perinteisen työnohjauksen rinnalla muutosvaiheissa. Mäntsälän kunnan perhetyö osallistui keskellä kunnan oman perhetyön muutosprosessiaan Muutoksen Neljä Huonetta®- Johdanto työpajaan. Työpaja toteutettiin Mäntsälän kunnantalolla maaliskuussa 2014 johdollani. Muutoksen Neljä Huonetta® on teoria siitä mitä yksilöille ja organisaatioille tapahtuu muutosten ja kriisien keskellä, teorian omistaja on ruotsalainen psykologi, tutkija FT Claes Janssen. Työpaja toteutus kesti 3h ja tavoitteeksi asetettiin muutosprosessin ymmärtäminen yksilö- ja työryhmätasolla ja muutosprosessin tarkastelu henkilöstön näkökulmasta. Aloite työpajan järjestämiseen tuli kunnan kehittäjä sosiaalityöntekijä Laura Starckjohannilta, joka osallistui tammikuussa 2014 järjestämäämme ilmaiseen tutustumistyöpajaan Riihimäellä yhdessä 8 muun osallistujan kanssa. Hänen lisäksi työpajaan osallistuivat Mäntsälän kunnan sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila ja perhetyöntekijät. Työpajan aikana rakensimme teorian osallistujien omienkokemuksien pohjalta tunnistaen eri muutosvaiheissa yksilöissä ja työryhmässä ilmeneviä tunnetiloja. Teorian rakentamisen jälkeen tarkastelimme työryhmän tilannetta ja tunnetiloja ryhmätyön avulla. Keräsin sovitusti osallistujien valmennuskokemuksesta palautetta. Vaikka valmennuksessa nostimme esiin valmennuksessa työyhteisölle haastavia ja ajankohtaisia aiheita, työyhteisö kuvasi tunnelmaa työpajassa kuvauksilla: ”Jännittynyt ja pinnan alla poreileva, salaisuuksia täynnä, mutta silti melko rento” ”Mielestäni on hyvä jos työtoverit voivat puhua tunteista, joita työ ja muutokset heissä herättävät.” ”Kouluttaja oli persoonana miellyttävä ja ilmapiiri ok.” Kiinnostuneeksi sekä avoimeksi Osallistujat kuvasivat kysyttäessä johdanto työpajan hyödyllisyyttä ja sitä kuinka teoriaa on mahdollista heidän omassa työssään mm. seuraavilla kuvauksilla: ”Mielestäni olen aika joustava henkilö ja muutosten hyväksyminen on minulle yleensä melko helppoa, koulutus lisäsi ymmärtämystä muiden muutosvastarintaa kohtaan.” ”Oman elämän sekä työ- että henkilökohtaisella tasolla jäsentäminen.” ”Herätti ajatuksia ja mietteitä omaan itseensä sekä työhön liittyen.” ”Tuntui, että työtoverit pitivät koulutuksesta ja varmaankin voisi esim. jossain tiimissä puhua siitä missä huoneessa kukin kokee olevansa ja tällä tavoin lisätä yhteisymmärrystä ja tiimihenkeä.” ”Lisää ymmärrystä siitä, että työyhteisössä ihmisiä, jotka eri huoneissa ja että tila on muuttuva.” ”Asioita tulee katsottua eri kantilta ja työ ja tunteet työssä on ehkä helpompi rauhoittaa kun suhtautuu asioihin siten, että mikään ei välttämättä ole pysyvää.” ”Hyvä, rauhallinen valmennus, joka antoi runsaasti tilaa omille ajatuksille.” ”Pitäisi vähän jatkojalostaa ja lisätä koulutusta ja asiakastyöhön vaikkapa esimerkein käydä pohtimaan.” Palautteesta tuli lisäksi selkeästi esiin tarve keskustella muutoksesta ja jatkaa työskentelyä työyhteisön kanssa. Muutoksen neljä huonetta konsepti tarjoaa hyviä työpajoja muutoksen laajempaan käsittelyyn ja valmennustoteutukseen. Organisaatiobarometri työpaja soveltuu erityisen hyvin muutosprosessin käsittelyyn työyhteisössä ja antaa selkeitä vastauksia kysymykseen ”Mitä meidän tulisi nyt tehdä?” sekä luo toimintasuunnitelman muutosprosessin onnistuneeseen läpiviemiseen ja johtamiseen. Organisaatiotyöpajan kanssa valmennuksen kokonaistotetus vaatii ajallisesti yhden 3 tunnin Johdanto työpajan ja n.6-8h Organisaatiobarometri työpajan verran. Työpajojen tulokset ovat hyödynnettävissä suoraan niin johtamisessa, arkisessa asiakastyössä kuin työnohjauksissakin. Muutoksen Neljä Huonetta® ei ole sidottu toimialaan, organisaation kokoon tai muutosprosessin luonteeseen. Se toimii kaikkialla ja kaikkien kanssa. Olen työskennellyt konseptin kanssa useissa haastavissa muutosprosesseissa eri toimialoilla. Mikäli kiinnostuit toteutuksesta teidän organisaatiossanne, haluat kuulla menetelmästä lisää tai tulla tutustumaan menetelmään, ota yhteyttä. Jyrki Jalassuo Sivukadun Avopalvelu Oy
Share This