Yksilötyönohjaus on ohjattavalle ainutkertainen mahdollisuus oppia tuntemaan itsestään paremmin työntekijänä ja tarkastelemaan omaa tapaa tehdä työtä. Yksilötyönohjausta suosittelemme erityisesti:

  • esimiehille ja organisaatioiden “avainhenkilöille”
  • itsenäisessä ja vastuullisessa asiantuntijaroolissa toimiville työntekijöille
  • työntekijöille, jotka työskentelevät jatkuvasti muutosten ja kriisien keskelle
  • psyykkisesti kuormittavaa työtä tekeville ja kaikille jotka ovat huolissaan työssäjaksamisestaan
  • erilaisiin työelämän muutosvaiheisiin ja uusien roolien haltuunottamiseen työnkuvan muutoksissa
  • tukemaan yksittäisen työntekijän työssäjaksamista ja paluuta takaisin työelämään esimerkisi pitkältä sairaslomalta

Yksilötyönohjaus mahdollistaa ryhmätyönohjausta huomattavasti yksilöllisemmän ja henkilökohtaisemman kasvu ja oppimisprosessin. Se auttaa jaksamaan ja menestymään työssä. Yksilötyönohjauksen tavoitteet muodostuvat ohjattavan havaitsemista omista ammatillisista kehittymistavoitteista ja organisaation asettamien tavoitteiden pohjalta. Palautetta ohjattavan kehitystarpeista voidaan sovitusti kysyä organisaation sisältä. Ohjausprosessin kesto on yleensä yhdestä vuodesta aina kahteen tai jopa kolmeen vuoteen asti. Ohjauksen jatkumisesta sovitaan yhteisesti ohjattavan, ohjaajan ja esimiehen kanssa. Ohjausprosessin jatkoa voidaan tarkastella esimerkiksi puolivuosittain. Yksittäisen ohjauskeskustelun kesto on sovittavissa 45min – 1,5h mittaiseksi kestoltaan. Työnohjausistunnot toteutetaan n. 3 – 4  viikon välein. Sovitusti ohjauskerojen välissä voidaan toteuttaa erilaisia välitehtäviä.

Yksilötyönohjauksen tärkein periaate on työnohjaussuhteen luottamuksellisuus. Luottamuksellinen ja yksilöllisen työnohjaussuhteen rajat määrittyvät työnohjattavan ja työnohjaajan välisessä dialogissa. Työnohjaus keskittyy työhön ja työelämään vaikuttaviin asioihin ohjattavan elämässä. Aihealue on laaja mutta turvallisesti rajattu; työnohjaus ei ole terapiaa – mutta se voi olla terapeuttista ja eheyttävää työhön liittyvää työskentelyä. Ohjauksissa käydyistä keskusteluista ei anneta palautetta ohjaajan taholta esimiehelle tai muille ohjattavan organissation edustajille. Työnohjauksen edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin arvioi työnohjattava itse yhdessä työnohjaajan kanssa. Halutessaan ohjattava voi kuitenkin pyytää esimiehen mukaan arviointikeskusteluun, etenkin jos työnohjauksen hyödyllisyyttä on syytä kyseenalaistaa.

Jyrki Jalassuo

Toimitusjohtaja, Työnohjaaja
040 5642 859
Etelä-Suomi
Asiakas- ja palveluohjaus, kuntayhteistyö, palvelusopimukset, hallinto, laskutus, henkilöstöhallinto, työnohjaus, työyhteisösovittelu

Saija Jalassuo

Perhetyöntekijä, Työnohjaaja
050 3753 837
Hyvinkää, Nurmijärvi, Tuusula, Kanta-Häme